Opleidingsetalage

Wat is opleidingsetalage?
De opleidingsetalage biedt de mogelijkheid aan AIOS om op een eenvoudige wijze differentiatiestages te zoeken en met elkaar te vergelijken.
Op de website (www.opleidingsetalage.nl) kunnen AIOS opleidingen zoeken, vergelijken en contact opnemen met de betreffende opleider of opleidingsinstelling. Dit zorgt ervoor dat zij een goede en gemotiveerde keuze kunnen maken waar zij dit deel van de opleiding willen volgen.

Doel
Door AIOS te ondersteunen bij het maken van een bewuste keuze voor een specifiek opleidingsonderdeel waar de ROGOO niet in voorziet, zal de AIOS zich optimaal kunnen voorbereiden en beter toegerust zijn voor de uitoefening van het vak. De website ondersteunt door informatie te bieden over de inhoud en kwaliteit van opleidingen.

Wat te regelen om een differentiatiestage te kunnen doen?
Een differentiatiestage dient vastgelegd te worden in het opleidingsschema. Wijzigingen aanbrengen in het schema gebeurt in samenspraak met de opleider. De opleider zal elke wijziging ROGOO-breed bespreken. Daarnaast dienen wijzigingen tijdig aangegeven te worden bij de RGS. Het is dus aan te raden bijtijds over een differentiatiestage na te denken, zodat er voldoende tijd is om het gesprek met de opleider aan te gaan, de wensen ROGOO-breed te kunnen bespreken en de wijzigingen door de RGS goed te laten keuren.

Wie moet bij afronding van de opleiding het C-formulier tekenen?
Het C-formulier moet worden getekend door de opleider bij wie de AIOS het langst in opleiding is geweest. Als een AIOS het laatste deel van de opleiding bij een andere opleider heeft gevolgd, zal de tekenend opleider van hem informatie moeten verkrijgen over het functioneren van de AIOS en de afronding van diens opleiding.

Door de ROGOO gestelde criteria rondom een differentiatiestage

 • Differentiatiestage vindt plaats in het laatste jaar van de opleiding.
 • Differentiatiestage mag maximaal een half jaar beslaan.
 • Opleiding is in principe afgerond, hetgeen betekent dat de verplichte EPA’s en minimaal twee facultatieve EPA’s behaald zijn; één artikel gepubliceerd is of een voordracht gegeven is, voldoende verrichtingen uitgevoerd zijn. Kortom het portfolio dient op orde te zijn.
 • Opleiders van de ROGOO dienen akkoord te zijn.
 • Opleidingsetalage mag alleen gevolgd worden in opleidingsklinieken.
 • Aanvraag voor etalagestage dient vóór 1 mei voor het daaropvolgende jaar ingediend te zijn bij de opleiders van de ROGOO; etalagestage hoeft dan nog niet rond te zijn.

Verkorte procedure hoe een differentiatiestage aan te vragen

 1. AIOS zorgt dat portfolio op orde is.
 2. AIOS zoekt contact met opleider waar hij/zij differentiatiestage wilt gaan doen.
 3. AIOS gebruikt het formulier voor het aanvragen van een etalagestage. Klik hier voor het formulier.
 4. AIOS overlegt met opleider van moederkliniek over de voorgenomen stage.
 5. Opleider bespreekt aanvraag in de ROGOO opleidervergadering en koppelt uitslag terug aan AIOS.
 6. Bij akkoord vanuit de ROGOO regelt de AIOS zelf het traject met de RGS en actualiseert het opleidingsschema in MijnRGS.

Voor meer informatie klikt u op onderstaand logo.

logo

ROGOO-brede afspraken t.b.v. stages:
Naast een differentiatiestage is het mogelijk een eventuele vrije stage van ongeveer een maand te volgen. Na accordering van de opleidersgroep wordt deze stage gehonoreerd op basis van de 50-50 regel, hetgeen betekent twee weken eigen tijd van de AIOS en twee weken tijd van ziekenhuis waar de AIOS op dat moment werkzaam is.